Avainhenkilöiden sitouttaminen

Olemme käsitelleet kollegani Jussi Saviharjun kanssa blogikirjoituksessa 26.2.2021 yritysten kamppailua osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden sitouttamisessa. Blogitekstissä olemme kysyneet, kuinka taata näiden työntekijöiden säilyminen yrityksen palveluksessa? Asia on edelleen ajankohtainen ja olemme käsitelleet sitä useaan otteeseen, niin asiakkaidemme kanssa kuin sisäisissä palavereissakin.

Kiinnostusta ja kysyntää henkilöstön sitouttamisen keinoihin on ollut, joten olemme tuotteistaneet keinot ”Avainhenkilöiden sitouttaminen” -palvelumme alle.

Yleisesti ottaen voitaneen sanoa, että henkilöstön sitouttaminen on tärkeä osa yrityksen menestystä. Sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät auttavat yritystä tavoitteiden saavuttamisessa ja menestymisessä pitkällä aikavälillä. Yksinkertaisia keinoja henkilöstön sitouttamiseen ovat muun muassa:

1. Palkitseminen. Tarjoa työntekijöille kannustimia ja palkkioita heidän suoritukseensa ja yrityksen menestykseen perustuen;
2. Osallista. Anna henkilöstölle mahdollisuus osallistua yrityksen päätöksentekoon ja kehittämiseen (kehityskeskustelut, työryhmät jne.);
3. Kouluta ja kehitä. Tarjoa kouluttautumismahdollisuuksia edistääksesi työntekijöiden ammattitaitoa ja mahdollisuuksia edetä urallaan;
4. Panosta työpaikan ilmapiiriin ja viihtyvyyteen. Panosta työntekijöiden yhteistyöhön ja yhteistyön kehittämiseen. Pyri myös huolehtimaan siitä, että työntekijät kokevat arvostusta ja tulevat kuulluksi; sekä
5. Yhteiset tavoitteet. Varmista, että työntekijät ymmärtävät yrityksen tavoitteet ja tuntevat olevansa mukana niiden saavuttamisessa. Kommunikoi työntekijöiden kanssa säännöllisesti yrityksen tilanteesta ja strategiasta, ja varmista, että kaikki pysyvät kartalla yrityksen tilanteesta ja kehityksestä.

Uusi palvelumme mahdollistaa henkilöstön sitouttamisen henkilöstöannin kautta. Henkilöstöanti tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksen työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ostaa yrityksen osakkeita alennetulla hinnalla. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa työntekijöitä yritykseen pitkällä tähtäimellä ja antaa heille mahdollisuus olla osa yrityksen menestystä. Tausta-ajatus on yksinkertainen; menestyvän yrityksen arvo nousee ja omistajatyöntekijät hyötyvät tästä kasvusta.

Henkilöstoantiin liittyvät haasteet ja kysymykset liittyvät usein yrityksen ja sen osakkeiden arvonmääritykseen. Tuloverolain 66 a § voimaantulon myötä, on henkilöstöanti sallittu osakkeiden käypää arvoa alempaan hintaan ilman, että siitä syntyy työntekijälle veronalaista etua.

Mikäli suunnittelet henkilöstösi sitouttamista henkilöstöannilla tai muilla keinoin, liittyy siihen lukuisia huomioon otettavia seikkoja, sekä suunnittelumahdollisuuksia. Tuloverolaki jättää avoimeksi ja mahdollistaa mm. merkintäoikeuden sitomisen työntekijöiden palkkaan, sekä eri määrän osakkeita tarjottavaksi eri työntekijöille. Tärkeintä kuitenkin on, että henkilöstöannin ehdot on määritelty henkilöstön osalta yhdenmukaisesti ja objektiivisesti, ottaen huomioon esimerkiksi työntekijän työpanoksen arvo. Pelkkä subjektiviinen palkitseminen ei ole mahdollista, vaan henkilöstön enemmistöllä pitää olla mahdollisuus osallistua siihen.

Työnantajan intressejä voidaan pyrkiä henkilöstöannin yhteydessä huomioimaan esimerkiksi kytkemällä omistus työskentelyvelvoitteeseen ja siihen liittyvillä lunastusehdoilla. Omistajien keskinäisistä suhteista tulee sopia erikseen laadittavassa osakassopimuksessa.

Palvelumme avulla pystymme kartoittamaan parhaan käytettävissä olevan tavan henkilöstösi sitouttamiseksi. Samalla varmistut siitä, että sitouttaminen tapahtuu soveltuvien lakien ja sovellettavan käytännön mukaisesti, ja että yrityksesi sekä työntekijöidesi edut tulevat huomioiduksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Mikko Tolvanen ja Jussi Saviharju

Mikko Tolvanen ja Jussi Saviharju

Aiheeseen liittyviä artikkeleita