Fenno lakikoulu

Konkurssit

Tässä Lakikoulun osiossa perehdymme konkursseihin liittyviin aihepiireihin.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Konkurssimenettely – mistä on kysymys?

Kerromme videolla konkurssimenettelyn etenemisestä.

Yhtiömuodon merkitys konkurssissa ja yrityssaneerauksessa

Konkurssiin tai yrityssaneeraukseen voi päätyä hyvin moninaiset yritykset tai muut oikeushenkilöt.

Täysimittainen konkurssimenettely

Videolla perehdymme täysimittaiseen konkurssimenettelyyn.

Päätösvalta konkurssimenettelyssä ja pesänhoitaja

Perehdymme videolla velkojan päätösvaltaan konkurssimenettelyssä ja pesänhoitajan rooliin päätöksenteossa.

Yhtiön edustajan asema konkurssissa

Videolla kerromme, kuka katsotaan yhtiön edustajaksi konkurssissa ja millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia yhtiön edustajalla on konkursseissa, sekä mitä voi seurata, mikäli laiminlyö konkurssilaissa säädetyt velvollisuudet.

Työntekijän asema konkurssissa

Videolla teemme selkoa keskeisimmistä työsuhteisiin liittyvistä menettelyistä työnantajayrityksen ajautuessa konkurssiin sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa konkurssipesään.

Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdon tehokkuus konkurssimenettelyssä

Kerromme videolla, mikä omaisuus kuuluu konkurssipesään.

Konkurssisaatava vai massavelka

Videolla kerromme mitä eroa on konkurssisaatavalla ja konkurssipesän massavelalla.

Saatavien valvonta konkurssissa

Kerromme videolla mitä tietoja velkojan saatavailmoitukseen eli valvontakirjelmään tulee kirjata ja miten valvontakirjelmä lähetetään pesänhoitajalle ja konkurssihallinnolle.

Jakoluetteloehdotus, jakoluettelo ja jako-osuuden määrä

Käsittelemme videolla konkurssivalvontojen pohjalta konkurssimenettelyssä laadittavia jakoluetteloehdotusta ja pesänhoitajan jakoluetteloa.

Varojenjako täysimittaisessa konkurssissa

Videolla kerromme minkälaisilla edellytyksillä saatavalleen saattaa saada konkurssissa jako-osuuksia, minkälaisilla säännöillä ja perusteilla varojen jako tapahtuu ja minkälaisia etuoikeuksia laissa on tietyille saataville säädetty ja missä tilanteissa saataville on mahdollista

Urakoitsijan maksykyvyttömyys

Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

Yleisimmät harhaluulot konkurssissa

Tällä videolla Fennon Valtteri Vuorenmaa ja Juuli Salo käsittelevät myytimurtaja-hengessä yleisimpiä harhaluuloja konkurssiin liittyen.

Erityistilintarkastus

Tässä Lakikoulun osiossa paneudutaan erityistilintarkastukseen pääosin konkurssimenettelyssä, mutta myös yrityssaneerauksissa.

Rikosvastuu konkurssissa

Tässä koulutuksessa käsitellään rikosvastuuta konkurssimenettelyssä.

Konkurssin päättävä sovinto

Videolla kerromme, mitä tarkoitetaan konkurssin päättävällä sovinnolla ja millä edellytyksillä konkurssi voi päättyä sovintoon. Lisäksi videolla kerromme, mitä vahvistetusta sovinnosta seuraa.

Konkurssin peruuntuminen

Videolla kerromme, mitä tarkoitetaan konkurssin peruuntumisella ja mitkä edellytykset tulee täyttyä, jotta jo alkanut konkurssi voi peruuntua. Lisäksi videolla käymme läpi, mitä peruuntumisesta seuraa.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.