Louhinnan ja murskauksen luvanvaraisuus rakennushankkeen yhteydessä

Uuden rakennuksen rakentaminen saattaa joskus edellyttää kallion louhintaa ja louheiden murskaamista ennen kuin rakennushankkeessa voidaan edetä suunnitellulla tavalla. Rakennuspaikka saattaa sijaita kallioisella alueella eikä hankkeessa voida edetä, ennen kuin kallio on louhittu ja murskattu. Rakennushankkeesta vastaan tulee arvioida, onko kyse sellaisesta tilanteesta, että hankkeessa eteneminen edellyttää maa-aineslupaa tai ympäristölupaa vai voidaanko louhinta ja murskaustyöt tehdä ilmoitukseen perustuen.

Asiassa olennaista on se, että rakennushankkeen yhteydessä tapahtuva louhinta ja murskaus ovat rakennuslupaan liittyviä murskaus- ja louhintatöitä. Louhintaa ja murskausta ei tehdä ensisijaisesti maa-ainesten ottamistarkoituksessa vaan rakennushankkeen edistämiseksi. Rakennuslupaan liittyvä murskaus ja louhinta eroaa muusta murskauksesta ja louhinnasta siten, ettei se pääsääntöisesti edellytä ympäristölupaa. Alueen ja ympäristön olosuhteiden selvittämien perusteella arvioidaan erikseen, voiko toiminnasta aiheutua sellaista naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutuonta rasitusta tai muuta seurausta, jonka perusteella ympäristölupa olisi tarpeen.

Sillä myydäänkö kiviaines, jota rakennushankkeessa ei hyödynnetä, muualla käytettäväksi, ei ole vaikutusta luvantarpeen arviointiin. Rakennushankkeen yhteydessä tehtävässä maa-ainesten irrottamisessa on kyse maa-aineslain 2 §:n soveltamisalaan kuuluvasta tilanteesta, jonka mukaan maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan. Maa-aineslupaa ei tällä perusteella hankkeessa siis edellytetä.

Louhinta- ja murskaustöihin ei kuitenkaan tule ryhtyä sillä ajatuksella, että pelkkä rakennuslupa riittää kaikkeen hankkeen yhteydessä tehtävään toimintaan. Jos rakennushanke edellyttää louhinta ja murskaustöitä, on ennen niihin ryhtymistä kuitenkin tehtävä kunnan tai kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitukseen perustuvan murskauksen tulee luonteeltaan olla lyhytkestoista, alle 50 päivää.

Rakennushankkeesta vastaavan tulee kuitenkin aina kiinnittää erityistä huomiota hankkeen luvanvaraisuuteen, mikäli hankealue sijaitsee pohjavesialueella tai jos hankkeeseen liittyy jätevesien johtamista. Tällöin hanke saattaa edellyttää ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 27 tai 28 §:ien nojalla.

Lyhytkestoinen, rakentamiseen liittyvä louhinta ja murskaus, eivät pääsääntöisesti edellytä maa-aines- tai ympäristölupaa.

Kirjoitus ilmestyy myös uusimmassa Koneyrittäjät lehdessä.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Mirja Kattilakoski

Mirja Kattilakoski

Aiheeseen liittyviä artikkeleita