Ympäristöoikeus – mitä se on?

Ympäristöoikeus on laaja ja nopeasti kehittyvä itsenäinen oikeudenala, jolla on historia maa- ja vesioikeudessa. Ympäristöoikeudelliset asiat kuuluvat pääosin julkisoikeuden piiriin, mutta ympäristöoikeudella on liittymäkohtia myös siviilioikeuteen, rikosoikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen.

Ympäristöoikeudellisessa päätöksenteossa ja asioiden käsittelyssä oikeusperiaatteet ovat keskeisessä asemassa. Esimerkiksi keskeinen ympäristölainsäädäntöön sisältyvä periaate on aiheuttamisperiaate eli pilaaja maksaa periaate. Ennalta varautumisen periaatetta ilmentävät erilaiset ympäristöä pilaavan ja muuttavan toiminnan ennakkovalvonnan järjestelyt, kuten ympäristölupajärjestelmät.

Ennalta varautumisen periaatteeseen sisältyy varovaisuusperiaate ja ennaltaehkäisyn periaate. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate) ja noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate).

Ennaltaehkäisyn periaate puolestaan pyrkii etukäteen ehkäisemään tai ainakin minimoimaan suunnitellun toiminnan todennäköisiä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ympäristöoikeuden alaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen on useimmin hallinnollista päätöksentekoa ja päätöksentekijää sitovat ympäristöoikeudellisten periaatteiden lisäksi myös hallinto-oikeudelliset periaatteet. Hallinto-oikeudelliset periaatteet suojaavat hallintotoimen kohteena olevaa yksityishenkilöä asettamalla viranomaisille harkintavallan rajat, kun taas ympäristöoikeudelliset periaatteet suojaavat ennen kaikkea ympäristöä tai muita ympäristöön liittyviä intressitahoja sekä viranomaisten että yksityishenkilöiden toimilta.

Ympäristöoikeudellisissa prosesseissa periaatteet ohjaavat niin päätöksentekijöitä kuin toiminnanharjoittajiakin. Tulkinta-apua periaatteiden soveltamiseen on saatavissa niin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä kuin oikeuskirjallisuudestakin. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikkia on kohdeltava samankaltaisissa asioissa samalla tavalla. Viranomaisen toimien on oltava objektiivisesti perusteltuja ja puolueettomia. Viranomaisten on asioita ratkaistessaan pyrittävä turvaamaan luottamusta hallintotoiminnan puolueettomuuteen, koska hallintotoiminta ei saa perustua epäasiallisiin perusteisiin, kuten henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun, ystävien suosintaan tai julkisyhteisön taloudellisten etujen tavoitteluun.

Myös siviilioikeudellisissa sopimuksissa kuin ympäristörikoksiin liittyvissä asioissa ympäristöoikeudelliset periaatteet ovat vahvasti läsnä ja niiden soveltamisella voi olla huomattava vaikutus asiaa ratkaistaessa.

Ympäristöoikeus on mielenkiintoinen maailma, jossa välillä arvioidaan suurten teollisuuslaitosten päästöjen vaikutuksia ja luvan myöntämisen edellytyksiä, oikeutta ottaa pohjavettä juomavetenä käytettäväksi tai poikkeusluvan myöntämistä rantarakentamiselle. Ympäristöoikeudelliset ja hallinto-oikeudelliset periaatteet kulkevat tiukasti mukana meidän ympäristöoikeusjuristien päivittäisessä toiminnassa.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Mirja Kattilakoski

Mirja Kattilakoski

Aiheeseen liittyviä artikkeleita