Työmatkalla sattunut tapaturma

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä pakollisella työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Työtapaturmasta aiheutuvien kustannusten kuten sairaanhoitokustannusten, ansionmenetys- ja haittakorvausten määräytymistä sääntelee työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella taikka laissa säädetyin edellytysten täyttyessä myös työntekopaikan alueen ulkopuolella. Työntekopaikan alueen ulkopuoliseksi, työtapaturmaksi määriteltäväksi, tapahtumaksi katsotaan esimerkiksi tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Työmatkalla sattunut tapaturma katsotaan siis edellä todetuin tavoin työtapaturmaksi. Myös vähäinen poikkeama työmatkan aikana katsotaan kuuluvan työmatkaan, jolloin kyse on edelleen työtapaturmasta.

 

Mikä katsotaan vähäiseksi poikkeamaksi?

Huomionarvoista on ensinnäkin se, että työmatkapoikkeamaksi ja ns. ”korvaussuojan” alaiseksi katsotaan ainoastaan se aika, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Korvaussuoja ei ulotu itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu, kuten esimerkiksi asiointiin ruokakaupassa.

Vakuutusoikeus on ratkaisussaan VakO 1301:2018 ottanut kantaa siihen, milloin kulkeminen poikkeavaa matkareittiä kulkeminen päättyy ja tehtävä tai toiminta alkaa. Ratkaisussa on ollut kyse siitä, onko työmatkalla huoltoasemalle juotavaa ostamaan poikennut A ollut korvaussuojan piirissä liukastuessaan huoltoaseman ulko-oven edessä olevalle portaalle. Vakuutusoikeus katsoi, että kävelymatkassa autolta huoltoaseman myymälän ovelle on vielä ollut kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja asiointi huoltoaseman myymälässä olisi alkanut vasta A:n päästyä myymälän ovesta sisälle. Näin ollen vakuutusoikeus katsoi tapaturman sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä.

Samankaltaiseen ratkaisuun on päädytty ratkaisussa VakO 4027:2018 ja VakO 3828:2018, joissa päiväkodin pihalla liukastuneiden henkilöiden katsottiin olevan vielä poikkeavalla matkareitillä eikä asiointi päiväkodissa ollut vielä alkanut. Korvauskäytännön valossa näyttää siten siltä, että poikkeaman aikana sattunut tapaturma katsotaan työtapaturmaksi ruokakaupan tai päivähoitopaikan ulko-ovelle saakka.

 

Mikä on poikkeamiseen oikeutettu syy?

Edellä mainituissa ratkaisuissa on ollut kyse lainkohdassakin erikseen määritellyistä ruokakaupassa asioinnista ja lasten päivähoitoon viennistä, joten ratkaisuissa ei sinällään ole ollut epäselvää, onko syy ollut korvaukseen oikeuttava. Postissa asiointia ei puolestaan ole Vakuutusoikeuden ratkaisun VakO 2306:2019 mukaisesti katsottu lasten päivähoitoon tai ruokakaupassa käyntiin rinnastettavissa olevaksi syyksi, jolloin se on evännyt korvausten maksamisen. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on kuitenkin katsonut ratkaisussaan Tamla 10.6.2020 – 215/2019, että lähetyksen noutaminen kaupasta on ollut ruokakaupassa käyntiin rinnastettava syy, jolloin vahinko pihalla aiheutuneesta tapaturmasta on ollut korvattava.

Tuoreesta korvauskäytännöstä ilmenevin tavoin ruokakaupassa asiointiin voidaan rinnastaa myös lähetyksen noutaminen, mikäli se noudetaan ruokakaupasta. Postista noudettavaa lähetystä ei ole katsottu ruokakaupassa asiointiin rinnastettavaksi syyksi. Onkin todettava, että korvauskäytännön perusteella poikkeamisen oikeutettu syy rajoittuu melko tiukastikin ruokakauppaan ja päiväkotiin.

 

Poikkeaman kesto

Syyn lisäksi painoarvo vähäisen poikkeaman määrittelyssä annetaan poikkeaman kestolle. Ratkaisevaa on poikkeaman kesto, ei niinkään työmatkan kesto. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ratkaisussaan Tamla 10.6.2020 – 2233/2019 katsonut ettei kaupassa käyminen, jäätelön syöminen ja kuulumisien vaihtaminen ei ollut ajallisesti niin huomattava ja selvä poikkeama, etteikö henkilön työmatka olisi ollut vielä 1,5 tunnin kuluttua töiden päättymisestä ollut vielä työmatkalla. Huomiota tässä ratkaisussa annettiin työmatkan pitkälle kestolle ja poikkeamisen lyhyelle kestolle. Edellä todetuin tavoin työmatkalta voidaan tehdä lyhyt poikkeama, mikäli syy on poikkeamaan oikeutettu ja poikkeama on lyhytkestoinen. Asiointi, jonka vuoksi poikkeama tehdään, ei puolestaan kuulu enää työmatkaan tai poikkeavaan reittiin työmatkalla.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aiheeseen liittyviä artikkeleita