Ylivelkainen kuolinpesä, osa 2 – mitä pesän osakkaan tulee huomioida perunkirjoituksen jälkeen?

Blogisarjan ensimmäisessä osassa käytiin läpi seikkoja, jotka kuolinpesän osakkaiden tulee huomioida ennen perunkirjoitusta. Tässä blogissa selvitetään velkojen maksujärjestystä sekä sitä, voiko osakas joutua henkilökohtaisesti vastuuseen vainajan velkojen maksamisesta.

Mihin perukirja tulee toimittaa?

Kuolinpesän osakkaiden tulee toimittaa kopio perukirjasta Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Osakkailla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa perukirjaa vainajan ja kuolinpesän velkojille. On kuitenkin hyvän tavan mukaista, että ylivelkaisen pesän osakkaat lähettävät perukirjan tiedoksi kaikille vainajan ja kuolinpesän velkojille. Tämä on myös omiaan nopeuttamaan pesänselvityksen etenemistä.

Velkojen maksujärjestys

Pesänselvitysvelat, kuten hautajais- ja perunkirjoituskulut, maksetaan kuolinpesän varoista ennen muiden velkojen maksamista. Osakkaat voivat hakea kunnan sosiaalitoimesta täydentävää toimeentulotukea vainajan hautauskustannuksiin, jos pesä on ylivelkainen tai varaton.

Vainajan velat ja muut kuolinpesän velat maksetaan kuolinpesän varoista vasta pesänselvitysvelkojen maksamisen jälkeen, mikäli varat niihin riittävät. Jos vainajalla on panttivelkaa, kuten asuntolaina ja sen vakuutena oleva osakehuoneisto tai kiinteistön myydään, maksetaan panttivelka kauppahinnasta niin sanotusti päältäpäin. Panttivelka voidaan siis maksaa ennen pesänselvitysvelkojen suorittamista.

Mikäli kuolinpesässä ei ole riittävästi varoja kaikkien velkojen maksamiseksi, vainajan velat ja muut pesän velat voivat jäädä kokonaan maksamatta. Tällaisessa tilanteessa pesän osakkaat voivat pyytää velkojen anteeksiantoa eli luottotappiokirjausta kultakin velkojalta.

Voiko pesän osakas joutua maksamaan vainajan velkoja omista varoistaan?

Pääsääntönä on, etteivät kuolinpesän osakkaat vastaa henkilökohtaisesti vainajan velkojen maksamisesta. Vainajat velat eivät siis periydy osakkaille, vaan osakkaat vastaavat velkojen maksamisesta vainajalta jääneellä varallisuudella. Ennen perintökaarta koskevaa lakiuudistusta vuonna 2004, osakkaiden velkavastuu oli ankarampaa. Nykyään osakkaiden ei ole pakko hakea pesänselvittäjää tai hakea pesää konkurssiin välttääkseen henkilökohtaisen velkavastuun toteutumisen.

Kuolinpesän osakas voi kuitenkin nykyisinkin joutua henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista ensinnäkin silloin, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa. Toisekseen velkavastuu voi tulla kysymykseen, jos pesän ilmoittaja tai osakas antaa perunkirjoituksessa vääriä tietoja tai jättää tahallaan jonkin asian ilmoittamatta ja tästä aiheutuu vainajan velkojille vahinkoa. Esimerkiksi pesän ilmoittajalla ei ole ollut tietoa jostakin velasta ja se jää ilmoittamatta perukirjassa. Pesän osakkaat jakavat rahavarat muille velkojille, jolloin ns. tuntematon velka jää suorittamatta, mikä aiheuttaa kyseiselle velkojalle vahinkoa. Jotta osakas voisi joutua vastuuseen vainajan velasta, olisi hänen toimistaan tai laiminlyönneistään täytynyt aiheutua velkojalle vahinkoa.

Blogisarjan kolmannessa osassa käydään läpi kuolinpesän selvitysvaihtoehtoja eli osakkaiden yhteishallintoa ja virallisselvitystä.

Blogisarjan ensimmäinen osa: Ylivelkainen kuolinpesä, osa 1 – mitä pesän osakkaan tulee huomioida ennen perunkirjoitusta?

Blogisarjan kolmas osa: Ylivelkainen kuolinpesä, osa 3 – pesän osakkaiden yhteishallinto ja virallisselvitys

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Marja Paju

Marja Paju

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja +358 50 438 6500 / +358 10 504 9000

Aiheeseen liittyviä artikkeleita