SULAUTUMINEN JA JAKAUTUMINEN OSAKEYHTIÖLAISSA

Sulautuminen ja jakautuminen ovat keinoja muuttaa konsernirakenteita haluttuun suuntaan. Joskus yritystoimintaa voi olla järkevämpää harjoittaa kahden yhtiön sijaan yhdessä. Erityisesti yrityskaupan jälkeen saattaa syntyä tilanne, jolloin hankittu tytäryhtiö on järkevää sulauttaa osaksi emoyhtiötä. Toisinaan taas yritystoiminnan riskienhallinnan kannalta tai muutoin toiminnan hajauttamiseksi voi syntyä tarve jakaa yhtiö kahteen tai useampaan erilliseen yhtiöön.

Sulautumis- ja jakautumisprosesseista

Osakeyhtiön sulautuminen ja jakautuminen ovat osakeyhtiölaissa tarkkaan säänneltyjä prosesseja ja ne ovat pitkälti toistensa peilikuvia. Täysimittainen sulautumis- tai jakautumisprosessi kestää noin 4–6 kuukautta. Järjestelyn kestoon vaikuttaa erityisesti sulautuvan ja jakautuvan yhtiön velkojien suojaksi tehtävä pakollinen kuulutusmenettely, johon liittyvät määräajat pidentävät prosessin kestoa.

Verotus on kiinteä osa sulautumista ja jakautumista. Vain elinkeinoverolain asettamat kriteerit täyttävä sulautuminen tai jakautuminen voidaan toteuttaa ilman veroseuraamuksia. Ennen järjestelyä saattaa olla syytä hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisu järjestelyn veroneutraalisuuden varmistamiseksi, jolloin myös prosessin kokonaiskestoon tulee varata lisäaikaa.

Osakeyhtiölain vaatimusten ja verotuksen lisäksi sulautumisessa ja jakautumisessa tulee huomioitavaksi lukuisia muitakin seikkoja, kuten esimerkiksi sopimukset ja rahoitus. Erityisesti sopimusten osalta tulee huomioida, että sopimukset saattavat sisältää ehtoja, joiden mukaan sulautuminen tai jakautuminen oikeuttaa päättämään sopimuksen. Tällaiset mahdolliset sopimusehdot on hyvä tunnistaa jo järjestelyä suunniteltaessa.

Sulautumis- tai jakautumisjärjestelyissä on kannattavaa panostaa huolella laadittuun sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaan. Osakeyhtiölain mukaan sulautumis- tai jakautumissuunnitelman laativat ja allekirjoittavat järjestelyyn osallistuvien yhtiöiden hallitukset. Osana suunnitelmaa on järkevää laatia tulevaa järjestelyä mallintava sulautumis- tai jakautumistase, jolloin järjestelyn tulevia kirjanpidollisia vaikutuksia voidaan ymmärtää ja ennakoida jo suunnitelmavaiheessa.

Muutoksia osakeyhtiölaissa

Osakeyhtiölain säännöksiin sulautumista ja jakautumista koskien tuli voimaan muutoksia 31.1.2023. Muutoksia tehtiin lukuisia ja ne liittyivät pääosin rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin, mutta osin muutoksilla on vaikutusta myös kansallisiin sulautumisiin ja jakautumisiin. Muutoksia lakiin tehtiin lukuisia ja ne koskivat muun muassa sulautumis- ja jakautumissuunnitelman sisältöä, asiakirjojen rekisteröintiä ja nähtävänäpitoa koskevia velvollisuuksia, lunastusmenettelyä sekä kuulutuksia koskevia määräaikoja. Muutosten myötä sulautumisen ja jakautumisen toteuttamistavoiksi lisättiin sisaryhtiösulautuminen ja yhtiöittämällä toteutettava jakautuminen.

Sisaryhtiösulautuminen

Lakiin lisätyn sisaryhtiösulautumisen edellytyksenä on, että sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeet ja mahdolliset optio-oikeudet tai erityiset oikeudet. Sisaryhtiösulautuminen tapahtuu vastikkeetta ja se voidaan toteuttaa soveltaen pääosin vastaavaa yksinkertaistettua menettelyä kuin tytäryhtiösulautumisessa. Kevennetyllä menettelyllä on käytännön vaikutusta muun muassa sulautumisesta päättämiseen ja tilintarkastajan lausuntoon.

Yhtiöittämällä toteutettava jakautuminen

Jakautumisessa on tavanomaisesti kyse siitä, että jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät joko kokonaan tai osittain yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille annetaan vastineeksi jakautumisessa syntyneiden yhtiöiden osakkeita. Voimaantulleen lakimuutoksen myötä yhtiöittämällä toteutettavassa jakautumisessa osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhteen tai useampaan järjestelyn yhteydessä perustettavaan uuteen yhtiöön siten, että jakautuva yhtiö saa vastineeksi järjestelyssä syntyvän yhtiön tai yhtiöiden osakkeita. Yhtiöittäminen jakautumalla voi tapahtua vain perustettavaan yhtiöön. Yhtiöittämällä toteutettavaan jakautumiseen sovelletaan myös kevennettyä jakautumismenettelyä. Tilintarkastajan lausuntoa ei yhtiöittämällä toteutettavassa jakautumisessa edellytetä.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Vuokko Sivula

Vuokko Sivula

KTM, KHT, oikeusnotaari <br /> +358 40 047 6096

Aiheeseen liittyviä artikkeleita