Yhdistysten fuusiosta eli yhdistymisestä

Yhdistysten toimintaan sovelletaan yhdistyslakia (26.5.1989/503). Yhdistyslaissa ei erikseen säädetä yhdistysten fuusiosta eli yhdistymisestä, joka on kuitenkin mahdollista toteuttaa hallitusti. Yhdistymisessä noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslakia ja yhdistymiseen osallistuvien yhdistysten sääntöjä.

Kun yhdistykset yhdistyvät, tapahtuu aina vähintään yhden yhdistyksen purkautuminen. Vaihtoehtona on perustaa täysin uusikin yhdistys, mutta käytännössä yhdistyminen toteutetaan useimmiten jo olemassa olevaan yhdistykseen. Samaa tarkoitusta ajavien yhdistysten jäsenet samalta alueelta usein tuntevat toisensa ja esimerkiksi jäsenmäärän hiipuessa voivat katsoa tarkoituksenmukaiseksi yhdistää yhdistysten voimavarat ja varmistaa näin mm. aatteellisen yhdistystoiminnan jatkuminen.

Yhdistyksillä on jäseniä, velvollisuuksia ja todennäköisesti myös varoja. Yhdistyksellä tulee olla säännöt, joissa tulee myös määrätä, miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. Ennen yhdistyksen purkamista on yhdistyksen velat maksettava.

Esimerkki

Yhdistykset A, B ja C tahtovat yhdistyä. A:n ja B:n omaisuus ja jäsenet on tarkoitus siirtää C:hen, jonka jälkeen A ja B on tarkoitus purkaa. Yhdistymistä tulisi edeltää yhdistysten välinen keskustelu ja suunnittelu, joka puetaan lopuksi yhdistämissopimuksen muotoon (ns. toimintapoliittinen sopimus yhdistymisen ehdoista).

A:lla on säännöissään määräys, että omaisuus on purettaessa menevä kattojärjestö D:lle. A:n säännöissä on lisäksi määräys, että merkittäviä omaisuuden luovutuspäätöksiä varten täytyy saada lupa ko. kattojärjestöltä. A:n tulisi siis pyytää kirjallinen päätös kattojärjestö D:ltä, jossa D hyväksyy A:n omaisuuden luovuttamisen C:lle. Toinen vaihtoehto olisi muuttaa yhdistyksen sääntöjä niin, ettei erillistä lupaa tarvitsisi pyytää.

A:n säännöissä voisi myös määrätä, että yhdistyksen varat on purettaessa jaettava yhdistys C:lle. Näin toimimalla yhdistyksen varoja ei tarvitsisi siirtää ennen purkamismenettelyä, vaan vasta purkamismenettelyn lopuksi. Purkautuvan yhdistyksen kannalta on joka tapauksessa tärkeää varmistaa, että mahdolliset velat tulevat maksetuksi ennen purkautumista.

Kaikilta siirtyviltä jäseniltä tulisi myös pyytää nimenomainen tahdonilmaisu siitä, että nämä haluavat siirtyä pysyväksi tarkoitettuun (kokonaan uuteen tai jo olemassa olleeseen) yhdistykseen.

Lopuksi

Yhdistysten yhdistyminen voi olla hyvinkin suoraviivaista, mutta siihen voi liittyä myös erityisiä kysymyksiä koskien mm. siirrettäväksi aiotun omaisuuden laatua.

Suurimmat kysymykset koskevat todennäköisesti juridisen viitekehyksen ulkopuolella olevia asioita, joita yhdistymiseen liittyy. Yhdistyminen kannattaakin toteuttaa harkiten ja kuunnellen mahdollisimman laajasti yhdistymiseen osallistuvien yhdistysten jäseniä.

 

 

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jussi Saviharju

Jussi Saviharju

Asianajaja <br /> +358 45 356 0062 / +358 10 504 9037

Aiheeseen liittyviä artikkeleita