Yrityksen tervehdyttäminen

Tämän blogin teema on jälleen ajankohtaisempi kuin aikoihin. Koronapandemian ja vahvan elvyttämisen sekä pitkään jatkuneen nousukauden päätteeksi Ukrainan sota sekä eri alojen ylikuumentuminen ja logistiikkahaasteet ovat saaneet inflaation nousuun ja korkojen nousu orastaa. Markkinoilla on ilmassa paljon merkkejä siitä, että olemme kääntymässä vaiheeseen, jossa on yhä useammassa yrityksessä tarvetta miettiä myös yhtiön rakenteita sekä perusliiketoimintojen nykytilaa. Nämä pohdinnat on tarkoituksenmukaista toteuttaa vielä, kun kaikki on hyvin ja näissä pohdinnoissa on järkevää käyttää myös ulkopuolista tukea, koska usein omiin liiketoimintoihin liittyy myös tunnetta ja tätä kautta tietyille liiketoiminnallisille muutoksille ei välttämättä haluta olla rehellisiä, vaikka nämä muutokset tunnistettaisiin.

Yritysten tervehdyttäminen mielletään usein kovaotteiseksi yritysten saneeraamiseksi, mutta sen ei tarvitse sitä olla, kunhan yrityksen osa-alueiden tervehdyttäminen aloitetaan riittävän varhain ja epäkohdat osataan tunnistaa ajoissa. Tervehdyttämisen olennaisimmaksi työkaluksi nousee näissä tilanteissa rohkeus erittäin laajaan sekä avoimeen kommunikaatioon yhtiön sisällä.

Kun tämä työ aloitetaan siinä vaiheessa, kun taivaalle on vasta muodostumassa mustia pilviä, on tällöin yhtiöissä aikaa tehdä uudelleenjärjestelyjä sekä muutoksia rauhassa ja harkitusti yhdessä yhtiön työntekijöiden kanssa. Tässä blogissa on tarkoitus pureutua siihen, minkälaisia vaiheita yhtiöiden tervehdyttämisessä tunnistetaan ja minkälaisia teemoja yritysten hallituksissa sekä johtoryhmissä on määräajoin tarpeen tarkastella jo silloin kuin kaikki on hyvin.

 

Ulkoiset vaikuttajat

Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää tunnistaa minkälaisessa viitekehyksessä yhtiö toimii ja minkälaiseen paineeseen se joutuu yhtiön ulkopuolelta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön tulee analysoida ja tunnistaa ne muutokset, jotka sen liiketoimintaan voivat ulkopuolelta vaikuttaa. Näitä muutoksia voivat olla mm. seuraavat tekijät:

  • Yleinen taloudellinen suhdanne
  • Toimialan kilpailutilanteen muuttuminen
  • Lainsäädännölliset muutokset
  • Trendien muuttuminen
  • Teknologiset muutokset

 

Elämme nykyisellään nopeasti muuttuvassa ja muotoutuvassa markkinassa, jossa muutoksia tapahtuu jatkuvasti sekä erittäin nopeasti. Yleinen taloudellinen suhdanne on jo itsessään muuttunut sekä koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä nopeasti, mutta tämän lisäksi erilaiset vastuullisuuteen sekä teknologian kehittymiseen liittyvät muutokset ovat saattaneet muuttaa toimialan logiikkaa ja kilpailutilannetta nopeastikin. Lisäksi esimerkiksi energiapoliittiset päätökset ovat heilautelleet yksittäisiä aloja erittäin voimakkaasti ja tätä kautta myös lainsäädännölliset muutokset sekä tukipohjaiset kannustimet ovat saattaneet muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä erittäin nopeastikin. Tällaisiin muutoksiin tulisi aina kyetä reagoimaan nopeasti, jonka vuoksi ulkoisten vaikuttajien seuraaminen on kaikille yritysten johtajille tärkeä taito ja työtehtävä sekä ulkoisen seurannan kuin sisäisen kommunikaation osalta.

 

Sisäiset vaikuttajat

Yritysten vaikeuksiin ajautuminen on usein summa ulkoisista ja sisäisistä vaikuttajista. Sisäiset vaikuttajat yritysten toiminnassa usein viittaa siihen, miten yhtiötä johdetaan ja mikä on yhtiön kyky tunnistaa sekä reagoida toimialan muutoksiin oikea-aikaisesti. Sisäiset vaikuttajat muotoutuvat monelta osin myös teemoista, jotka edellyttää yhtiön johdolta jatkuvaa uteliaisuutta uusia innovaatioita ja asiakkaiden käyttäytymistä kohtaan sekä aitoa rohkeutta muovata yhtiön toimintaan ajantasaisesti vastaamaan tapahtuvia muutoksia. Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavina sisäisinä vaikuttajina tunnistetaan mm. seuraavat:

  • Yhtiön johto ja johtamismallit
  • Työolosuhteet
  • Kyky tunnistaa toimialaa, markkinaa ja sen muutoksia
  • Kyky havaita muutokseen johtavia varhaisia viestejä
  • Kyky myydä ja markkinoida – myös moderni markkinointi

 

Toimialan muutokset sekä erilaiset teknologiset muutokset vaativat nykypäivänä yhtiön johdolta uudenlaista kykyä kuunnella organisaatiota ja muovata sen toimintaa ketterästi toimialan muutosten mukana. Alussa on viitattu siihen, että perinteisesti on koettu, että muutosjohtaminen on kovaotteista saneeraamista. Mikäli yrityksen tervehdyttäminen kuitenkin aloitetaan riittävän ajoissa, ei välttämättä ole tarvetta toteuttaa nopeaa kulujen saneeraamista, vaan tervehdyttäminen kyetään toteuttamaan hallitusti, hyvin johdetusti ja yhdessä yhtiön työntekijöiden kanssa. Kun muutos toteutetaan yhdessä kyetään todennäköisesti tunnistamaan toimialaan sekä esimerkiksi sukupolviin liittyviä eroavaisuuksia tehokkaammin sekä muovaaman liiketoimintaa sen mukaisesti ja myös niin, että kaikki sitoutuvat muutoksen tekemiseen aktiivisemmin.

Näkemykseni mukaan yhtiön ajautuminen ongelmiin sisäisten vaikuttajien vuoksi johtuu usein siitä, että yrityksen johto tai omistajat alkavat väsymään tai sitten heidän uteliaisuus uudistumiselle lakkaa syystä tai toisesta. Yleensä merkittävin syy kehittymisen lakkaamiselle on mukavuuden halu ja valmius tehdä jatkuvaa työtä oman osaamisen ja yhtiön kehittämisen eteen. Usein myös lakataan kommunikoimasta yhtiön suunnasta, eikä kuunnella henkilökunnalta nousevia varhaisia viestejä muutostarpeesta.

On myös useita aloja, joilla yksittäiset yritykset pärjäävät merkittävästi muita yrityksiä paremmin, koska he osaavat hyödyntää tuotteidensa tuotteistamisen sekä myynnin ja markkinoinnin tehokkaammin moderneja tapoja hyödyntäen. Tämä kuvastanee myös sitä, ettei nykypäivänä enää välttämättä riitä se, että on vain puhelinnumero ja nettisivut, vaan näkyvyys asiakkaille tulee tarjota houkuttelevammin.

 

Terveytyksen vaiheet

Yrityksen tervehdyttäminen alkaa ensimmäisessä vaiheessa tilanteen arvioinnilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön toimintaan tulee tehdä edellä yksilöityjen ulkoisten ja sisäisten vaikuttajien arvioinnit. Näiden kautta kyetään arvioimaan yhtiön nykytilanne sekä se suunta, johon yhtiön liiketoimintaa tulisi lähteä kehittämään. Samalla kyetään myös tunnistamaan myös yhtiön vaikeuksien syvyys sekä käytössä oleva aika.

Tilanteen arvioinnin jälkeen yhtiön terveytys edistyy alustavan terveytyssuunnitelman laadinnalla eli tunnistetaan toimet, jotka tulee toteuttaa, että yhtiön liiketoiminnan heikosti kannattavat tai tappiolliset osa-alueet kyetään lopettamaan tai kääntämään jälleen kannattavaksi. Mikäli on nähtävissä, että toiminnan tappiollisuus on syvää tai kyetään näkemään, että kilpailukyky heikkenee nopeasti, on tarvittavat muutokset toteutettava nopeasti ja ilman turhia viivytyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön terveytys on aloitettava näissä tapauksissa hätätilalla eli käytännössä toimenpiteet tähtäävät siihen, että yhtiön liiketoiminnan tappiolliset osa-alueet lopetetaan nopeasti tai niiden tappiollisuus päätetään nopeilla muutoksilla, jotka kääntävät toiminnan kannattavaksi. Käytännössä hätätilan tavoitteena on aina kassavirran negatiivisuuden lakkauttaminen.

Hätätila päättyy, kun liiketoiminnassa on toteutettu pakolliset kulujenkarsinnat sekä rakenteelliset muutokset. Näissä tilanteissa useissa yhtiöissä huokaistaan, vaikka todellisuudessa yhtiön pitkäjänteinen tervehdyttäminen vasta käynnistyy tässä vaiheessa. Hätätilaa seuraa tilanteen vakauttaminen, joka tarkoittaa sitä, että yhtiön johdon tulee kyetä saavuttamaan jälleen työntekijöiden luottamus sekä usko siihen, että työntekijän kannattaa jatkaa työskentelyään yhtiössä ja sen hyväksi myös tulevaisuudessa. Tilanteen vakauttamisen aikana yhtiön tulee kääntää katse tulevaisuuteen ja aloittaa samalla tulevaisuuden strategian laadinta, jonka tavoitteena on yrityksen liiketoiminnan kääntäminen uudelleen kasvuvaiheeseen. Parhaimmillaan kasvuvaiheeseen tähtääminen pitää sisällään toimintaan toteutettavia uudistuksia, jotka vastaavat myös moderniin viestintään ja kommunikointiin niin yrityksen sisällä kuin yrityksen ulkopuolelle.

Olen saanut olla mukana yritysten tervehdyttämistapauksissa, joissa lopullinen tervehtyminen ja liiketoiminnan pitkäjänteinen kehitys on kyetty saavuttamaan sitä kautta, että sisäisten ja ulkoisten vaikuttajien osalta on löydetty teemoja, joita vahvistamalla yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta on kyetty nostamaan sekä samalla vastaamaan trendeihin, jotka ovat tukeneet asiakkaiden tarpeita. Yhdistävä tekijä käytännössä kaikille tervehtyneille tapauksille on ollut seuraavat neljä teemaa: 1) moderni johtaminen = vahva osallistaminen ja yhdessä tekeminen 2) kilpailukyvyn kasvattaminen teknologisilla muutoksilla 3) vastuullisuuden lisääminen 4) moderni markkinointi ja myynnin seuranta.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jussi Laakkonen

Jussi Laakkonen

Asianajaja, osakas

Aiheeseen liittyviä artikkeleita