Miksi jokaisella yrittäjällä kannattaisi olla avioehto

Avioehto liitetään avioeroon ja tästä syystä se koetaan usein negatiiviseksi asiaksi. Emmehän me ole eroamassa totesi eräs yrittäjä, kun keskustelimme avioehdon laatimisesta. Avioehto tehdään kuitenkin nimenoman avioeron varalle (eli jos puolisot syystä tai toisesta päätyvät eroon) ja sen avulla pyritään hallitsemaan riitatilanteita, joita avioeron myötä saattaisi tulla eteen.

Totuus kun valitettavasti on se, että avioliitto päättyy aina, joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, ja molemmissa tapauksissa asialla on vaikutusta yritysomaisuuteen. Yrityksen arvon määrittäminen on usein myös haasteellista ja osituksessa yritys nähdään usein arvokkaampana kuin mitä se todellisuudessa on, mikä viimeistään voi aiheuttaa erimielisyyttä ja pitkittää ositusprosessia.

Mikäli aviopuolisoilla ei ole avioehtoa, on heillä avio-oikeus puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöön ja tätä kautta myös toisen yritysomaisuuteen. Avioehtosopimus on kuitenkin se keino, jolla voidaan sopia, ettei toisella ole oikeutta saada osituksessa tiettyä omaisuutta tai että omaisuutta ei jaeta niin sanotun puolittamisperiaatteen mukaan.

Avioehtosopimuksen laatiminen ei ole onneksi monimutkainen prosessi ja se voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Avioehtosopimus tulee luonnollisesti tehdä ennen kuin avioliitto päättyy ja ennen kuin avioero tulee vireille. Avioehdon laatimisessa tulee kuitenkin noudattaa tiettyjä määrämuotoja ja se tulee rekisteröidä maistraatissa.

Avioehtoja on erilaisia ja avioehtosopimuksella voidaan muun muassa sopia siitä, että pelkkä yritysomaisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle tai että avioehtoa sovelletaan ainoastaan avioerotilanteessa. Osapuolet voivat myös sopia siitä, että mahdollinen tasinko saadaan suorittaa muuna omaisuutena kuin yrityksen osakkeina. Näin usein velvoitetaan myös osakassopimuksissa, johon on otettu määräys osakkaan avioeron varalta. Koska osakassopimus sitoo vain sen osapuolia, pelkkä määräys osakassopimuksessa ei ole riittävää, vaan osakkaan tulee lisäksi huolehtia avioehtosopimus kuntoon.

Mitä avioehdon puuttuminen voi tarkoittaa käytännössä. Otetaan esimerkiksi tilanne jossa X omistaa yrityksen. X:llä ja hänen puolisollaan Y:llä ei ole avioehtoa. X on työskennellyt yrityksessä 20 vuotta ja kehittänyt ja panostanut yritykseen. Yrityksen liikevaihto on 2 miljoonaa ja se tuottaa voittoa 300.000 euroa vuodessa. X ja Y eroavat. X:n omistus yhtiössä huomioidaan osituksessa. Arviot yrityksen arvosta vaihtelevat substanssiarvosta 400.000 euroa tuottoperusteiseen 1,5 miljoonan arvoon. Yrityksen arvoksi määritetään osituksessa 1,0 miljoonaa euroa. X:n mielestä hinta on liian korkea. X:llä ei ole muuta omaisuutta, koska kaikki vapaa pääoma on sidottu yhtiöön ja tästä syystä X joutuu luovuttamaan tasinkona yhtiön osakkeita Y:lle.

Esimerkkitapaus on hyvin tyypillinen, elleivät puolisot erotilanteessa pysty sopimaan muuta, tai jos asioista ei ole sovittu etukäteen. Jos yrittäjä on kutenkin sitä mieltä, että se ei haittaa, vaikka entinen puoliso mahdollisesti saisi avioeron myötä yritysomaisuutta ja omistaisi eron jälkeen osan yrityksestä, silloin toki avioehdon voi jättää laatimatta.

Kirjoitus on julkaistu myös Koneyrittäjä-lehden 4 numerossa 24.5.2018

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Päivi Heinonen

Päivi Heinonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita