HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN SUORAMARKKINOINTIIN KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN YHTEYDESSÄ

Yritykset järjestävät arvontoja ja kilpailuja yleisesti niin verkkosivuilla sähköisesti kuin esimerkiksi erilaisten messujen ja tapahtumien yhteydessä lipukkein ja esille saattaa nousta kysymys siitä, saako kilpailun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käyttää yrityksen sähköiseen suoramarkkinointiin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella rekisterinpitäjänä toimivalla järjestäjällä on oikeus käyttää kerättyjä tietoja vain kyseisen arvonnan tai kilpailun järjestämiseen ja rekisteröidyltä tulee pyytää erikseen suostumus tietojen käyttämiseen suoramarkkinointia varten. Riittävää ei siis ole, että tietojen käyttämisestä suoramarkkinointiin kerrotaan esimerkiksi arvonnan sääntöjen tai käyttöehtojen yhteydessä.

Jos yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemää vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin ei ole saatu tai sitä ei ole arvonnan tai kilpailun yhteydessä pyydetty, on järjestäjällä oikeus käyttää keräämiänsä yhteystietoa vain kyseiseen arvontaan tai kilpailuun liittyvissä yhteydenotoissa.

Voidaanko suostumusta suoramarkkinointiin edellyttää kilpailuun osallistumisen edellytyksenä?

Kilpailuun osallistujan on annettava suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella, kuten kirjallisella, suullisella tai sähköisellä lausumalla, josta käy ilmi rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu. Rekisteröity voi ilmaista suostumuksensa esimerkiksi rastittamalla valintaruudun tai muulla tavalla, joka selkeästi osoittaa, että hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn sähköistä suoramarkkinointia varten.

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään, ettei suostumus ole pätevä, jos rekisteröidyllä ei ole todellista vapaan valinnan mahdollisuutta, jos hän tuntee olevansa pakotettu antamaan suostumuksensa tai jos hänelle aiheutuu kielteisiä seurauksia siitä, ettei hän anna suostumusta.

Tietosuojavaltuutettu on 24.3.2023 antamassaan päätöksessä (tästä päätökseen) arvioinut suostumuksen vapaaehtoisuutta tilanteessa, jossa arvontaan osallistumisen edellytys on ollut suostumuksen antaminen suoramarkkinointiin.

Päätöksessä arvioitiin sitä, oliko kilpailuun osallistujalla todellista vapaan valinnan mahdollisuutta. Tietosuojavaltuutettu lähti arvioinnissaan liikkeelle siitä, että mikäli suostumus on liitetty sellaisten ehtojen osaksi, joista ei voida neuvotella, olettamuksena on, että sitä ei ole annettu vapaaehtoisesti. Tietosuojavaltuutettu otti päätöksessään huomioon kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen asiassa. Tietosuojavaltuutettu korosti suostumuksen vapaaehtoisuuden tärkeyttä, mutta totesi, että arvontaan osallistumatta jättäminen ei aiheuta kielteisiä seurauksia tai haittaa rekisteröidylle eikä kyse ole palvelusta, joka olisi välttämätön rekisteröidylle. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja kilpailuun osallistuva voi vapaasti tehdä päätöksen arvontaan osallistumisesta.

Näillä perusteilla tietosuojavaltuutettu katsoi, ettei yritys loukannut tietosuoja-asetusta edellyttämällä arvontaan osallistujilta suostumusta suoramarkkinointiin. Tietosuojavaltuutetun päätöksen perusteella voidaan katsoa, että arvonnan yhteydessä annettavaa suostumusta voidaan pitää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti vapaaehtoisena.

Järjestettiin kilpailu tai arvonta sitten sähköisenä verkkosivustolla tai lipukkeilla tapahtuman yhteydessä, tulee järjestäjän kuitenkin huolehtia, että suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään erikseen ja suostumus vaatii osallistujalta aktiivista toimea, esimerkiksi ruudun rastitusta.

Lue myös muut tietosuojaa käsittelevät blogitekstimme:

Kilpailukieltosopimus työsopimuksessa

Nyt on viimeinen hetki irtisanoa turhat kilpailukieltosopimukset

 

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Mirka Eliasson

Mirka Eliasson

Juristi <br /> +358 50 323 9949

Aiheeseen liittyviä artikkeleita